Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

29. 8. 2018


Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Provozní řád
odloučeného pracoviště MŠ Knappova

Vypracovala:             Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Schválila:                  Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Vydáno dne:             31. 8. 2017
Účinnost od:             1. 9. 2017
Zrušena směrnice:     Provozní řád pro pracoviště Knappova z 16. 5. 2016
 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.
Číslo    Datum úpravy    Opravená část    Účinnost od    Provedl
                
1. Údaje o zařízení
Právní subjekt:              Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, 551 01
                                   IČO: 71008063
                                   Tel.: 491 812 460
                                   e-mail:  ms.jaro@seznam.cz
                                   webové stránky: ms-jaromer.estranky.cz
                                   ředitelka školy: Mgr. Šárka Čechová
                                   Zřizovatel: Město Jaroměř

Odloučené pracoviště:   Mateřská škola Knappova 811, Jaroměř 551 01
                                   Tel.: 491 520 998
                                   Mob: 734 788 883
                                   e-mail: msknappova@seznam.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Jana Nováková, zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Knappova

Typ:                             MŠ s celodenním provozem
Stanovená kapacita:     112 dětí
Provozní doba:             6.30 – 16.00 hod.
Počet tříd:                   4

2. Režimové požadavky
Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.
Příchod dětí do MŠ: nástup dětí v době od 6.30 do 8.00 nebo po domluvě i během dopoledne. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Před známou nepřítomností omlouvají rodiče dítě předem.
Spontánní hry: probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Pohybové aktivity: zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, využívání tělocvičny ZŠ, předplavecký výcvik
Sledování televize a videa: Děti se dívají pouze na televizní pořady, které jsou určeny. Program sledují jen ty děti, které mají zájem pořad sledovat –  1x týdně. Za nepříznivého počasí je dětem nabídnutá možnost se dívat na vybranou pohádku na CD.
Pobyt venku: Je organizován mezi 9:30 a 11:30 hodin dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a inverzích. Pro pobyt venku je co nejvíce využívána školní zahrada, v letních měsících se tam přesouvají i některé školní aktivity.
Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdravotně nezávadnými. Údržba školní zahrady je prováděna dle potřeby (sekání trávy, seřezávání keřů, hrabání a úklid listí atd.). Pískoviště je denně přikrýváno sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. V letním období se provádí podle potřeby kropení písku v pískovišti.
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližší okolí mateřské školy (dětské hřiště, park)
Součástí je i zahradní místnost, kde je v jedné části WC, umyvadla, mýdla, ručníky, toaletní papír, a ve druhé části místnosti je úschovna sezónních pomůcek a hraček.
Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
Spánek, odpočinek, klidové činnosti: Probíhá od 12.00hod. – 13.00hod/ 13.45 hod. – podle věku. Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí. Děti mohou vždy uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost individuálně volit délku odpočinku a postupně se zúčastňovat klidových aktivit (prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení, apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo delšího odpočinku. Matrace se na všech odděleních denně rozkládají.

3. Organizace školního stravování
Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo je vydáváno kuchařkami pro 2 přízemní třídy, v dalších 2 třídách v horním patře je vydáváno uklízečkami a je vyváženo výtahem. Zaměstnanci jsou držiteli zdravotních průkazů, které jsou uloženy v kanceláři.
Doba podávání jídel:
Ranní svačinka:          8:30 – 8:50 hodin
Oběd:                       11:30 – 12:00 hodin
Odpolední svačinka:   14:00 – 14:20 hodin
Děti mají možnost si žádat o množství, při obědě používají dle svých schopností příbory. Po skončení stolování si po sobě odnesou použité nádobí na jídelní vozík – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny.
V rámci pitného režimu mají děti možnost požívat nápoje v průběhu celého pobytu v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Každé dítě má svůj vlastní hrneček, na zahradě využíváme velkých termosek.
Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. Při převozu a výdeji jídla je dbáno na dodržení stanovené teploty, určené hygienickými předpisy.
Zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleni o hygienických normách

4. Způsob nakládání s prádlem
Děti odpočívají na molitanových matracích, které jsou ukládány do speciálních větratelných skříní. Lůžkoviny na odpolední spánek jsou tvořeny povlečeným polštářkem a dekou, kterou si dětí nosí z domova.
Povlečení na polštářcích se vyměňuje 1x za 3 týdny, ručníky 1x týdně, přikrývky mají děti vlastní, mění si je dle potřeby, minimálně1x za 3 týdny. V případě potřeby se výměna provádí ihned. Výměnu prádla zajišťují provozní zaměstnanci MŠ. Místnost na odpočinek je pravidelně větrána, podlaha se denně vytírá na vlhko a koberec vysává.
Způsob praní: Prádlo je odváženo do prádelny v jiné MŠ, kde se pere pro celý právní subjekt. Vyvařují se utěrky, ručníky, povlečení a prostěradla. Přikrývky si děti nosí na vyprání domů. Pro MŠ se perou i záclony, ubrusy a pracovní oblečení provozních zaměstnankyň.
Manipulace s prádlem: použité prádlo z naší MŠ je uloženo v igelitových jednorázových pytlích nebo látkových pracích pytlích označených jako pytle pro transport. Poté je odváženo na vyprání. Čisté vyžehlené nebo vymandlované prádlo  je přiváženo v čistých koších a umístěno v uzavřeném skladu určeném jen pro čisté prádlo.
1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

5. Úklid
Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při odpol.spánku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.
1x týdně – výměna ručníků, vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci
1x za 3 týdny – výměna ložního prádla
1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání květin a radiátorů)
4x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení
Odpadky jsou odnášeny každý den do přistavěného kontejneru, který je každý týden vyvážen Technickými službami.

6. Otužování a ozdravná opatření
K otužování dětí přispívá: pravidelné větrání tříd, regulace teploty ve třídách při vytápění, kontrola vhodného oblečení dětí ve třídě i venku, otužování vodou v letních měsících sprchováním, dostatečný pobyt venku, plavecký výcvik, realizace delších vycházek do přírody.
Ve třídách větrají uklízečky ráno před příchodem dětí a po odchodu dětí na pobyt venku. Za přítomnosti dětí se ve třídách větrá podle potřeby ventilacemi. V zimním období se větrá krátce a intenzívně.

7.  Závěrečné ustanovení
Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě, je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.
Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.
                                
                                          Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy